„MAGYAR BÉLBETEGEKÉRT” Alapítvány Alapítói Okirata

Preambulum

A vastagbélbetegek korszerű kezelési elveknek megfelelő ellátásának és a diagnosztika színvonalának javítása érdekében 1996-ban Miskolcon megalakult a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekciója, melynek célja a bélbetegségek ellátását végző szakemberek, egészségügyi ellátó helyek szakmai és tudományos tevékenységének megismerése, fejlesztése beleértve a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, tapasztalatcserét is.  A Colon Szekció célkitűzéseinek megvalósításának segítésére és támogatására alulírott Alapítók – a Szekció első vezetőségének tagjai – a 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk el. Az alapítványt a Colon Szekció első elnökének, prof. dr. Újszászy László emlékének áldozva hozzuk létre.

Az Alapítók:

 • dr. Péterfi Miklósné ln.: dr. Kovács Ágota
 • dr. Lakatos László
 • dr. Nagy Ferenc Brúnó
 • dr. Nagy György

Az alapítók jogaikat együttesen gyakorolják.

2. Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.

3. Az Alapítvány neve: „MAGYAR BÉLBETEGEKÉRT” Alapítvány.

4. Az Alapítvány székhelye: 3525 Miskolc, Pallos utca 10. I/3.

5. Az Alapítvány célja:

 • Az Alapítvány működésének célja, hogy segítse és támogassa a Colon Szekció célkitűzéseinek megvalósítását
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység segítése

Az alapítvány további célja:

 • 1. A vastagbélbetegségek korai felismerésének elősegítése
 • 2. A vastagbélbetegségek komplex kivizsgálásának és kezelésének elősegítése
 • 3. a betegek rehabilitásának a segítése
 • 4. támogatások elnyeréséhez szükséges pályázatokkal és egyéb úton pénzeszközök szerzése
 • 5. a támogatási pályázatok meghirdetése és elbírálása

6. Az alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

6.1. A vastagbélbetegségek korai felismerésének elősegítése

A. lakosság felvilágosítása:

 • ismeretterjesztő előadások szervezése,
 • írásos ismertetők, kiadványok,
 • reklámok, riportok
 • interaktív honlap létrehozása

B. szűrővizsgálatok

 • vastagbélrák prevenciós és szűrőprogramok szervezése, irányítása
 • speciális szűrőprogramok kidolgozása és megvalósításának segítése

6.2. A vastagbélbetegségek komplex kivizsgálásának és kezelésének elősegítésére

 • vastagbélbetegséggel foglalkozó orvosok és asszisztensek képzése;
 • továbbképzések, kongresszusok szervezése
 • tudományos munka segítése, a vastagbél betegségekkel foglalkozó hazai alap és klinikai kutatás támogatása,
 • hazai eredményeinek publikációs támogatása
 • az emésztőszervi diagnosztika ismereteinek fejlődésének követése
 • nemzetközi szakmai irányelvek követése és hazai adaptálása, kezelési tervek kidolgozása és egységesítése
 • kapcsolattartás a társszakmák képviselőivel
 • nemzetközi szakmai kapcsolatok – a külföldi, nemzetközi tapasztalatok és a hazai eredmények megismerése (kongresszusi részvételek, tanulmányutak, szakirodalom beszerzése)

6.3. a betegek rehabilitálásának a segítése

 • Kapcsolattartás a betegszervezetekkel

6.4. támogatások elnyeréséhez szükséges pályázatokkal és egyéb úton pénzeszközök szerzése

 • publikációs, szerkesztői és lektorálási tevékenység,
 • célkitűzésekkel kapcsolatos egészségügyi szaktanácsadás,
 • klinikofarmakológia vizsgálatok terén tervező, megvalósító és értékelő tevékenység

6.5. a támogatási pályázatok meghirdetése és elbírálása

Az alapítvány elbírálja a célkitűzésekkel kapcsolatos pályázatokat, meghatározza a támogatás összegét és felhasználhatóságát, értékeli az eredményeket és segítséget nyújt azok hazai és nemzetközi ismertetésében

6.6. az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatala,

7. Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.

Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. Az alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

8. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.

9. Az Alapítvány induló vagyona: az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen 100.000 Ft, azaz: egyszáz-ezer forint pénzbeli vagyonrendelés. Ezt az egyes alapítók az alábbi megoszlásban bocsátják rendelkezésre:

dr. Péterfi Miklósné        25.000 Ft
dr. Lakatos László           25.000 Ft
dr. Nagy Ferenc               25.000 Ft
dr. Nagy György              25.000 Ft

Az alapító köteles az alapítványi cél megvalósításához szükséges, az alapító okiratban vállalt vagyoni juttatást teljesíteni. Az alapítónak legalább az alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig át kell ruháznia az alapítványra. Ha az alapító az alapító okiratban meghatározott határidőn belül a teljes juttatott vagyont nem ruházza át az alapítványra, a kuratórium az alapítót megfelelő határidő tűzésével felszólítja kötelezettségének teljesítésére. A határidő eredménytelen elteltét követően a nyilvántartó bíróság – a kuratórium bejelentése alapján – az alapítói jogok gyakorlását felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama alatt az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja. Az alapítói jogok felfüggesztése nem mentesíti az alapítót az alapító okiratban vállalt kötelezettségei alól.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

A csatlakozó a csatlakozással alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá.

10. Az alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása: Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében. A csatlakozások is teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljaira.

Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy rendszeres támogatás formájában, ösztöndíj nyújtásával, a cél szerinti tevékenységek költségtérítéseként, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, kérelemre pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy – az alapító okirat rendelkezése hiányában – az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl.

Az alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása.

Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása.

A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, ha

a) az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a teljesítés időpontját a teljesítéshez szükséges módon meghatározza; vagy

b) a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el, és nem követelheti vissza.

Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének önállóan van.

11. Az Alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői:

 a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

dr. Molnár Tamás a Kuratórium elnöke
dr. Miheller Pál a Kuratórium titkára
dr. Lakatos Péter László

Az Alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. Az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

A kuratórium elnöke évente egy alkalommal a kuratóriumhoz előterjesztendő éves beszámolóval egyidejűleg köteles beszámolni az alapítványi vagyon helyzetéről, az alapítványi célok megvalósulásáról és az alapítványhoz csatlakozókról. Amennyiben a kuratóriumi ülés nem fogadja el a beszámolót az elnök köteles gondoskodni a kifogásolt részek módosításáról és egy hónapon belül köteles rendkívüli kuratóriumi ülést összehívni.

A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki, a kijelölés elfogadásától függően.

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

 • A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
 • A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben kell lenniük.
 • Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt.
 • Az alapítók és közeli hozzátartozóik (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek többségben.

A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése:

A kurátor megbízatása megszűnik:

 • a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 • a kurátor halálával,
 • a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítókhoz kell címezni, az alapítók általi kézhezvétel hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 • a kurátor visszahívásával. Az alapítók a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt határozatával akkor hívhatják vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.

A kuratórium tagjait munkájukért díjazás nem illeti meg. de a kuratórium tagjai a kuratóriumi munkájukkal kapcsolatosan felmerült indokolt és igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A költségtérítés mértékéről és módjáról a kuratórium dönt a működési költségek keretein belül.

A kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

A kuratórium évente legalább egyszer az alapítvány székhelyén ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról, leírást kapnak, A kuratóriumi ülések időpontját, napirendjét az ülés időpontja előtt 8 nappal az Alapítvány saját internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.

A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor minden tag jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

12. Az alapítók az ügyvezetés ellenőrzésére háromtagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre, mely egy elnökből és két tagból áll.

Az Alapítvány első Felügyelő Bizottságának tagjai:

dr. Palatka Károly a Bizottság elnöke
dr. Rétiné dr. Kristóf Tünde Ibolya
dr Szepes Attila Zoltán

A bizottsági tagok megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama:

A felügyelő bizottsági tagokat és a bizottság elnökét az Alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki, a kijelölés elfogadásától függően.

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

A bizottsági tagokra a Ptk. 3:26. § szerinti, illetve az általa felhívott kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.

Nem lehet bizottsági tag az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt.

Az alapítók és közeli hozzátartozóik (vezető tisztségviselői) a bizottságban nem lehetnek többségben.

A bizottság tagjai megbízatásának megszűnése:

A bizottsági tag megbízatása megszűnik:

 • a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 • a tag halálával,
 • a tag lemondásával. A lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. A lemondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 • a bizottsági tag visszahívásával. Az alapítók a bizottsági tagot megbízatásának lejárta előtt indokolt határozatával akkor hívhatják vissza, ha a tag az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.

A bizottsági tagok díjazásának szabályai:

A bizottsági tagok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

A Felügyelő Bizottság hatásköre:

A Bizottság tevékenységét az alapítók részére végzi, tevékenységéről évente az alapítóknak számol be.

A Bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását, a kuratórium tevékenységét is ideértve.

A Bizottság köteles az alapítók, illetve a kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és álláspontját az alapítók, illetve a kuratórium elé terjeszteni (előzetes ellenőrzés).

A Bizottsági tagok az alapítvány irataiba, számviteli és egyéb nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthetnek, a vezető tisztségviselőktől és az alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Bizottság működésének szabályai:

A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A Bizottságot annak elnöke hívja össze. Bármely bizottsági tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a bizottság elnöke köteles a kérelem beérkeztétől számított nyolc napon belül intézkedni a Bizottság ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a bizottságelnöke nem tesz eleget, a Bizottság ülését a kérelmet előterjesztő tag maga is összehívatja,

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

13. Az Alapítvány megszűnésére a 2013. évi V. tv. 3:403. §.-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót (Alapítókat) illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani.

14. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

15. Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Kelt: Miskolcon, 2015. március 6-án