Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekciójának Szervezeti és Működési Szabályzata

Általános Rendelkezések

A Szekció:

a: Neve: Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekciója (továbbiakban Szekció)
b: Működési Területe: Magyarország

A Szekció nem önálló jogi személy, a Szekció a Magyar Gasztroenterológiai Társaság (a továbbiakban: MGT) keretén belül működik.

A Szekció köteles az MGT alapszabályában foglaltakat betartani, a tagok adatait az MGT adatvédelmi szabályzatának, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelni.

A Szekció célja

A Szekció célja – az MGT keretein belül – a bélbetegségek ellátását végző szakemberek, egészségügyi ellátó helyek szakmai és tudományos tevékenységének megismerése, segítése, fejlesztése beleértve a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, tapasztalatcserét is.

A Szekció céljai:

 • a bélbetegségekkel foglalkozó, elkötelezett fiatal szakemberek képzésének, tudományos tevékenységének támogatása;
 • a bélbetegségek felismerésének és korszerű kezelésének elősegítése;
 • a bélbetegek ellátásában résztvevő szakemberek képzése, továbbképzése, az egyes betegségek ellátására vonatkozó szakmai útmutatók, állásfoglalások kidolgozása,
 • együttműködés az ellátórendszert működtető szervezetekkel (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) a betegellátás színvonalának, illetve a bélbetegségekkel foglalkozó egészségügyi személyzet megbecsültségének és szakmai tevékenységének javítása érdekében,
 • interdiszciplináris kapcsolatok feltárása és fejlesztése. 

A Szekció a célok megvalósítása érdekében – egyebek mellett – tudományos rendezvényeket szervez, melyek közül kiemelkedő a reguláris tudományos ülés.

 A Szekció tagjai

 A Szekció tagja lehet az MGT

 • rendes tagja
 • tiszteletbeli tagja
 • hallgatói tagja

aki a Szekció működési területén orvosi, vagy tudományos tevékenységet folytat, és a Szekcióba felvételét kéri, vagy

 • aki az MGT-ben végzett tevékenység kapcsán a Vezetőség által felajánlott Szekció tagságot elfogadja.

A fenti feltételeknek megfelelő tag automatikusan a Szekció tagjává válik, kivéve a Vezetőség által felajánlott tagság esetén, ahol a felajánlás elfogadásától kezdődik meg a tagság. A Vezetőség által felajánlott tagság esetén a felajánlás tényéről a Vezetőség egyszerű többséggel dönt.

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja, a tagsági jogok képviselőn keresztül történő gyakorlásának nincs helye. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

A tagsági jogviszony megszűnik:

 • a tag kilépésével;
 • a tag MGT-ből vagy a Szekcióból történő kizárásával;
 • a tag halálával

A tag kilépési szándékát a Vezetőség Elnökének vagy a Titkárnak köteles írásban bejelenteni, a kilépés az írásos kérelem kézhezvételét követő munkanapon lép hatályba.

A Szekció Vezető Szervei

A Szekció Vezető Szervei:

 • Közgyűlés
 • Vezetőség

A: Közgyűlés 

A Szekció döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést az Elnök (rendkívüli esetben a Titkár) hívja össze, az Elnök, vagy legalább 3 Vezetőségi tag, vagy legalább 5 szekció tag javaslatára. A meghívó tartalmazza a Közgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat, és az esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. A Közgyűlési meghívó elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A tagok a Közgyűlést összehívó személytől a Közgyűlés napját megelőző 5. napig a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Minden egyéb esetben a Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Közgyűlést legalább évente össze kell hívni. A Vezetőségválasztással egybekötött Közgyűlést (a továbbiakban: Tisztújító Közgyűlés) kétévente kell megtartani.

A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a Vezetőségen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A Szekció tagjai jogosultak a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogukat gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

A Közgyűlésen a tag jogosult meghatalmazott képviselője útján is részt venni.   Amennyiben valaki meghatalmazás útján több tagot is képvisel, úgy minden egyes meghatalmazónak külön kell számára meghatalmazást adnia. A meghatalmazás(oka)t ilyen esetben csatolni kell a jelenléti ívhez és a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a meghatalmazott által képviselt szavazatszámot.

A Közgyűlés hatásköre

Megállapítja és módosítja a Szekció Szervezeti és Működési Szabályzatát;

Megvitatja a Szekció elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolókat;

Kétévente megválasztja a Szekció Vezetőségét;

Kijelöli a Szekció jövőbeni tevékenységének irányát;

Dönt a Szekció esetleges megszűnéséről (a Szekciót a VIII. pontban foglaltaknak megfelelően, az MGT szüntetheti meg, azonban a Közgyűlés dönthet arról, hogy javasolja az MGT-nek a Szekció megszüntetését);

Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály a hatáskörébe utal.

Szavazás, és határozathozatal a Közgyűlésen

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes tagok közül legalább 20 tag jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az ugyanazon napirenddel összehívott új Közgyűlés a tagok számától függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Ezen tényre a meghívóban utalni kell.

Szavazásra jogosult a Szekció tagja, aki aktuális éves tagdíját az MGT felé rendezte A vezetőségválasztáshoz kapcsolódó szavazati jog érvényes magyarországi orvosi működési engedélyhez kötött.

A határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:

 • az Szekció SzMSz-ének módosításához,
 • a Szekció céljának módosításához,
 • a Szekció megszűnéséről való döntéshez.

Titkos szavazás bármely kérdésben elrendelhető, amennyiben a Közgyűlésen jelen lévő tagok többsége így határoz. A Vezetőség megválasztása és a személyi döntések titkos szavazással történnek.

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata érvényesül.

Jelenléti ív, jegyzőkönyv a Közgyűlésről

A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

a) a Szekció nevét;
b) a Közgyűlés helyét és idejét;
c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

A Szekció Vezetősége köteles a Közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a Szekció dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Bármely tag a Közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti a Vezetőségtől.

B. Vezetőség

A Vezetőség a Társaság ügyvezető szerve, feladata a működőképesség fenntartása, a Szekció napi ügyeinek vitele. 

Vezetőség felépítése

A Szekció Vezetőségét 2 évre a Közgyűlés választja meg titkos szavazással. Az Elnök és a Jövőbeni Elnök automatikusan tagja a következő Vezetőségnek.

A Szekció Vezetősége 7 tagból áll. A Vezetőség tagjai: a Szekció megválasztott Elnöke, Titkára, a tisztség lejárta utáni (volt) Elnök, a Jövőbeni Elnök, és 3 választott Vezetőségi tag. A Jövőbeni Elnök és a Titkár személyéről az újonnan megválasztott Vezetőség dönt.

Vezetőségi tag lemondása, tagsági jogviszonyának megszűnése, összeférhetetlenné válása vagy tartós akadályoztatása esetén a Vezetőség a kieső tag helyére a következő Közgyűlésig a Vezetőségi tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata alapján tagot kooptálhat, aki a következő Közgyűlésig teljes körű vezetőségi tagként látja el feladatát. Tartós akadályoztatásnak minősül, amennyiben a Vezetőségi tag több, mint fél évig tartó betegsége, külföldi tartózkodása vagy egyéb ok miatt nem tudja személyesen ellátni a feladatát.

A Vezetőség tagjai feladataikat személyesen, díjazás nélkül látják el, az igazolt költségeik megtérítésére azonban tarthatnak igényt.

A Vezetőségi tag

A Vezetőség tagja az a nagykorú személy lehet, aki:

 • a folyó évben az MGT tagja és legalább 1 éve a Szekció tagja, valamint
 • a Tisztújító Közgyűlésen személyesen megjelenik, és
 • nem áll az alábbi pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

 Nem lehet Vezetőség tagja:

 • akinek cselekvőképességét e tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
 • akivel szemben a jelen Szabályzatban és a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség fennáll,
 • az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 • az, akit a vezető tisztségviselő foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
 • akit az orvosi tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt.

 Összeférhetetlen, és így nem lehet Vezetőségi tag, aki

 • az MGT vezető tisztségviselője (az Elnökség tagjai).

 A Vezetőségi tag megválasztása

A Vezetőség jelölése a Szekció éves Közgyűlése előtt legkésőbb 7 nappal lehetséges elektronikus formában. A potenciális jelöltek listája nyilvános.

A korábbi Vezetőség minden tagjának mandátuma legkésőbb a következő, sikeres választás pillanatában lejár, a naptári dátumtól függetlenül.

A korábbi Vezetőség tagjai korlátlan alkalommal újraválaszthatók.

A jelölés elfogadása:

A jelölt a választást megelőzően, de legkésőbb a választást lebonyolító Közgyűlés keretei között írásban vagy személyesen nyilatkozik a jelölés elfogadásáról. A jelölés elfogadása esetén a jelölt írásban nyilatkozik arról, hogy semmilyen összeférhetetlenség nem áll fenn a betöltendő funkcióval kapcsolatban. A jelölt a Közgyűlés során lehetőséget kap programja szóbeli ismertetésére.

A Vezetőségválasztás menete

A választhatók végleges névsora a jelölés elfogadása alapján a Közgyűlés kezdetén kiosztásra kerül nyomtatott formában.

A szavazatokat 3 fős, független Jelölő Bizottság számlálja össze, amely olyan önkéntesen jelentkező tagokból áll, akik sem az előző Vezetőségben nem vettek részt, sem az aktuális választáson nem szerepelnek, mint Vezetőségi tagjelöltek. A Jelölő Bizottság mandátuma az adott Közgyűlés idejére szól.

A szavazatok összesítéséről jegyzőkönyv készül, mely alapján a szavazás eredményét a Közgyűlés végén, annak lezárása előtt, a Jelölő Bizottság elnöke teszi közzé.

Amennyiben egy évben kevesebb hivatalos jelölés érkezik, a Vezetőség létszáma ennek megfelelően csökkenthető a Közgyűlés egyszerű többségi szavazása alapján.

A betölthető helyeknél több jelölt esetén, amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, de a Vezetőség összetétele a szavazatok száma alapján egyértelműen meghatározható a szavazás ismétlése nem szükséges. A betölthető helyeknél több jelölt esetén, amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, és a Vezetőség összetétele a szavazatok száma alapján egyértelműen nem meghatározható, a legkevesebb, egyenlő számú szavazatot kapott jelöltekről a Közgyűlés újra szavaz mindaddig, amíg a Vezetőség összetétele egyértelműen meghatározhatóvá válik.

A jelöltek önakaratból történő visszalépésére a Közgyűlés lezárásáig van mód. A jelölt kérésére a választás technikai szervezését bonyolító cég vagy személy köteles törölni a listáról a nevét. A Vezetőségi tagság választott funkció, visszavonására csak a Közgyűlés jogosult.

A korábbi Vezetőség tagjai külön kerülnek feltüntetésre a szavazó lista elején. Az Elnök és a Jövőbeni Elnök automatikusan tagja a következő Vezetőségnek, így a Közgyűlés 5 Vezetőségi tag újraválasztásáról dönt.

A választásról készült jegyzőkönyv az aktuális, éves Közgyűlésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az Elnök- és a Titkárválasztás menete

A megválasztott Elnök vezeti a Jövőbeni Elnök és az aktuális Titkár választását.

A Jövőbeni Elnököt és az aktuális Titkárt a megválasztott Vezetőség választja titkos szavazással a megválasztott Vezetőség első, a Közgyűlést követő ülésén, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

Az Elnök vagy a Jövőbeni Elnök mandátumának lejárta előtti lemondása, tartós akadályoztatása, vagy összeférhetetlenné válása esetén a Vezetőség a Titkár felhívására rendkívüli ülést tart, melyen a tagok többségi szavazással döntenek az új elnök személyéről.

A Titkár mandátumának lejárta előtti lemondása, tartós akadályoztatása, vagy összeférhetetlenné válása esetén a Vezetőség az Elnök felhívására rendkívüli ülést tart, melyen a tagok többségi szavazással döntenek az új Titkár személyéről.

A Vezetőség a Közgyűlésnek felelősséggel tartoznak jelen Szabályzatban foglalt feladataik ellátásáért.

A Vezetőség feladatai

 • A Vezetőség köréből megválasztja a Jövőbeni Elnököt és a Titkárt.
 • Megválasztja a Tisztújító Közgyűlés előtt a Jelölő Bizottságot.
 • Határozatot hozhat a Szekciót érintő minden olyan kérdésben, mely nem kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
 • Intézi a Szekció napi ügyeinek vitelét, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben meghozza a döntéseket.
 • A tagokról nyilvántartást vezet, melynek archiválását, évenkénti frissítését a Titkár felügyeli.
 • Irányítja a Szekció szakmai tevékenységét, a szakmai érdekképviseletet;
 • Dönt az évente megrendezésre kerülő bélbetegséggel foglalkozó tudományos rendezvény helyéről, időpontjáról és a helyi szervező személyéről.
 • Dönt a vastagbél betegségekkel kapcsolatos kiemelkedő kutatói vagy klinikai munkát és példamutató közösséget formáló magatartást díjazó Prónay emlékérem odaítéléséről.
 • Dönt a Magyar Bélbetegekért Alapítvány Újszászy László díját kiérdemlő személyéről.
 • Javaslatot tesz az Elnöknek a Közgyűlés összehívására, meghatározza a napirendi pontokat.
 • Vezeti a Közgyűlés határozatait, nyilvántartja, és megőrzi a Szekció működése során keletkezett iratokat.
 • Elkészíti az éves beszámolót és a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.
 • Vezetőségi ülések

A Vezetőséget az Elnök, vagy nevében a Titkár hívhatja össze.

Vezetőségi ülést évente legalább két alkalommal kell összehívni.

A Vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) a Szekció vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) a Szekció előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) a Szekció céljainak elérése veszélybe került.

A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt, kivéve a külső tag kooptálása, mely esetben háromnegyedes szótöbbség szükséges.

A Vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi tagok több, mint 50 %-a jelen van.

A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A Vezetőségüléseire tanácskozói joggal bármely személy meghívható (aki szavazati jog nélkül részt vehet a szakmapolitikai kérdések előkészítésében, a felmerült feladatok és kérdések megvitatásában és a megoldások kidolgozásában).

Amennyiben a Vezetőségi tagok száma – a tagok tartós akadályoztatása, összeférhetetlensége vagy a tagsági jogviszonyuk megszűnése miatt – 3 (három) főre csökken, akkor a Vezetőség köteles megválasztani a Jelölő Bizottságot és 3 (három) hónapon belül összehívni a Tisztújító Közgyűlést.

 • A Szekció Vezetőinek hatásköre
 • A Szekció Elnöke
 • Képviseli a Szekciót más szervezetek és az MGT felé.
 • Vezeti a Közgyűlést és a Vezetőségi Üléseket.
 • Köteles a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Szekcióval kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szekció tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
 • A Titkárral való egyeztetés után dönt a Vezetőségi ülések helyszínéről és időpontjáról és napirendjéről.
 •  Az új Vezetőség létrejöttéről az MGT elnökségét 30 napon belül tájékoztatja.

A megválasztott Elnököt akadályoztatása, összeférhetetlenné válása esetén a Szekció Jövőbeni Elnöke helyettesíti. Tartós akadályoztatás esetén a megválasztott Elnök helyére a Vezetőség a tartós akadályoztatás bejelentésétől számított 3 hónapon belül új elnököt választ, amely időpontig az Elnököt a Szekció Jövőbeni Elnöke helyettesíti. Tartós akadályoztatásnak minősül, amennyiben a Szekció Elnöke több, mint fél évig tartó betegsége, külföldi tartózkodása vagy egyéb ok miatt nem tudja személyesen ellátni a feladatát. Az akadályoztatás tényéről a Vezetőség informálása, és a Szekció Elnökének megválasztásáról szóló Vezetőségi ülés összehívása a Titkár feladata. Az akadályoztatás tényének megállapításáról, valamint az új Elnök megválasztásáról a Vezetőségi ülés alkalmával a Vezetőség háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

 • A Szekció Jövőbeni Elnöke

Az Elnök tartós akadályoztatása, összeférhetetlenné válása, vagy tisztségéről lemondása esetén az Elnököt a Szekció Jövőbeni Elnöke helyettesíti mindaddig, amíg a Vezetőség háromnegyedes szótöbbséggel nem választ új Elnököt a Vezetőségből.

 • A Szekció Titkára
 • Két Vezetőségi ülés között a Vezetőség határozatainak és az Elnök megbízásának megfelelően intézi a Szekció ügyeit.
 • Előkészíti a Vezetőségi üléseket, és a Közgyűlést.
 • Tartja a kapcsolatot a Vetőség tagjaival és a tagsággal.
 •  Részt vesz a mindennapos gyakorlati feladatok ellátásában.
 • Az Elnök vagy Jövőbeni Elnök akadályoztatása esetén az akadályoztatás tényéről értesíti a Vezetőség tagjait és 3 hónapon belül Vezetőségi ülést hív össze.
 • A Szekció Gazdálkodása
 • A Szekció nem gazdálkodó szervezet, gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
 • A Szekció tagdíj bevétellel nem rendelkezik.
 • A Szekció a célja megvalósítása érdekében adományt, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást fogadhat el.
 • A Szekció a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni. A beszámolót a Vezetőség készíti elő, és terjeszti a Közgyűlés elé elfogadásra. A beszámoló elfogadását követően a Szekció köteles a beszámoló egy példányát az MGT részére átadni annak érdekében, hogy az MGT a jogszabályban meghatározottak szerint teljesíteni tudja a beszámoló készítési és letétbe helyezési kötelezettségét.
 • A Colon Szekció Tudományos Ülése
 • A Szekció önálló rendezvény tartására jogosult az MGT Elnökség előzetes egyetértése alapján. A szekcióülések időpontját az MGT gazdasági titkárával kell egyeztetni a rendezvény megtartása előtt legalább 6 hónappal, majd azt az MGT elnöksége hagyja jóvá.
 • A konferencia helyszínéről, helyi szervezőjéről és időpontjáról önkéntes jelentkezés alapján a Vezetőség dönt.
 • A helyi szervező a Konferencia rendezéséért felelősséget vállal.
 • A konferenciával kapcsolatos bevételekről és kiadásokról a rendező beszámolási kötelezettséggel tartozik a Vezetőség felé.
 • A főszervezőnek minden résztvevő után 1000 forintot kell a MGT számlájára átutalnia a rendezvény nyereségéből.
 • A költségeket meghaladó bevétel felhasználásáról a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt. A nyereség a Szekció céljai elérése érdekében és a napi működés fedezésére használható fel.
 • A konferencia tudományos program tervezetének összeállításáért a Vezetőség szoros együttműködésével a szervező felel.
 • A Vezetőség a Tudományos Ülés ideje alatt, évente adja át a Prónay emlékérmet.
 • Az absztaktok, tudományos eredmények, állásfoglalások esetleges publikálását a helyi szervező a Szekció Vezetőségével szorosan együttműködve végzi.
 • A kongresszus szervezéséhez a helyi szervező, rendezvényszervező munkatársat/akat kérhet fel, aki részt vesz a költségvetés és a pénzügyi elvárásoknak megfelelő adatok összeállításában és az elvárások teljesítésében.
 • A rendezvény szervezője és operatív munkát végző személy/cég között létrejött megállapodásokat/szerződéseket a Szekció Vezetőségének tudomásul vételével és jóváhagyásával lépnek életbe.
 • A Szekció esetleges megszüntetése

A Szekció az MGT Szakcsoportja, így annak megszűnéséről az MGT dönthet, a Szekció Közgyűlésének háromnegyedes többségi jóváhagyó határozata alapján.

 • ÁLTALÁNOS VESZÉLYHELYZETI SZABÁLYOK

Az általános veszélyhelyzeti szabályozások eljárásrendje az MGT alapszabályzatában/SZMSZ-ében leírtak szerint alkalmazandó.

 • Általános Záró rendelkezések
 • A Szervezési és Működési Szabályzatot a Szekció ___________- i Közgyűlése fogadta el. Az SZMSZ az MGT Vezetősége jóváhagyásakor, __________-én lépett hatályba.
 • Az elkészült Szervezeti és Működési Szabályzatot az MGT alapszabályának 2. §-ban foglaltaknak megfelelően az MGT Vezetősége hagyja jóvá.
 • Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az MGT alapszabálya, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

Budapest, 2021.08.26.